• 1
  • 2

 

 

 

 

 

 

Jubileusz Kręgu Instruktorskiego Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim

     Krąg Instruktorów Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności. Zrzesza instruktorów harcerskich, którzy nadal aktywnie działają na polu harcerskiej służby.

Dnia 12.01.1981 r. odbyła się zbiórka instruktorów harcerskich, inaugurująca działalność Kręgu Instruktorskiego działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze oficjalne spotkanie instruktorów odbyło się w sali Klubu Sportowego "Stal" w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Kaliskiej, w obecności Komendanta Hufca - hm. Urszuli Janoty. Pierwszymi założycielami Kręgu byli: hm. Jerzy Biegański – Komendant Kręgu (funkcję tą pełnił przez 27 lat), hm. Daniela Olkiewicz – zastępca Komendanta Kręgu (druhna „Danusia” dożyła 100 lat, a funkcję zastępcy pełniła przez 39 lat, pierwsza Komendantka żeńskiego Hufca ZHP Ostrów Wlkp.), hm. Andrzej Kornaszewski – zastępca Komendanta Kręgu, członkowie Rady Kręgu: hm. Maria Kornaszewska-Stawik, hm. Marian Grześczyk (członek Szarych Szeregów, więziony w  obozie koncentracyjnym, zebrał najwięcej pamiątek i materiałów historycznych dotyczących początków ostrowskiego harcerstwa, z których korzystamy do dzisiaj), hm. Tadeusz Wange (członek Szarych Szeregów), hm. Marcin Kierzyński, hm. Henryk Matuszczak, hm. Tadeusz Stawik, phm. Tadeusz Frąszczak (w kolejnych latach pełnił funkcję Komendanta Hufca Ostrów Wlkp.).  Na pierwszej zbiórce, było obecnych 27 instruktorów, którzy zadeklarowali swoją przynależność do Kręgu. Dzisiaj z dziesięciu pionierów – założycieli Kręgu jest tylko z nami druh hm. Tadeusz Wange. Obecnie Krąg liczy (stan na 12 styczeń 2021) – 14 członków zwyczajnych ( w tym 4 członków tworzy Radę Kręgu, m.in.: hm. Wiesława Klimowicz – z-ca Komendanta Kręgu, hm. Włodzimierz Mieloch – z-ca Komendanta Kręgu, hm. Jan Czerwiński - skarbnik), 2 członków wspierających, razem 16 osób. Jest po równo  7 druhen i 7 druhów, w tym w stopniach instruktorskich; 11 – harcmistrzów (m.in.; Maria Ratajczyk, Maria Ewiak, Aleksandra  Biegańska, Halina Herwich-Mikołajczak, Bogusława Michalska) 1 – podharcmistrz (Krzysztof Kaczmarek) , 2 – przewodników (Genowefa Wróblewska, Krzysztof Maik).

Ostrowski Krąg Instruktorów Seniorów im. Szarych Szeregów w obecnym roku (2021) swojej działalności jest jednym z najstarszych nieprzerwanie działających kręgów instruktorskich zrzeszających od samego powstania, instruktorów seniorów w Polsce. Ze statystyk wynika, że w składzie członków Kręgu było i jest najwięcej instruktorów, którzy w swojej służbie pełnili funkcje Komendantów Hufców (ostrowskiego jak i okolicznych). Przez 40 lat działalności, funkcję Komendanta Kręgu pełniło 3 instruktorów.

Działalność instruktorów należących do kręgu to z jednej strony aktywizowanie samych siebie, ale również służba na rzecz lokalnej społeczności harcerskiej. Często bywa tak, że jedno z drugim wzajemnie się przenika, co stanowi dodatkową wartość działalności kręgu. Wielkopolscy seniorzy harcerscy stanowią najliczniejszą i najaktywniejszą grupę w Polsce, a jednym z aktywniejszych ośrodków na mapie Polski jest właśnie Ostrów Wielkopolski. Działalność kręgów seniorów to różnego rodzaju zbiórki, spotkania i zloty będące okazją do wspomnień, ale również dające możliwość wymiany doświadczeń i prezentacji swoich bieżących działań. Działania te często koncentrują się właśnie na gromadzeniu pamiątek historycznych i pielęgnowaniu historii lokalnego harcerstwa. Na tym polu ostrowscy seniorzy zdecydowanie wiodą prym. To z jednej strony zasługa lokalnych władz – zarówno samorządowych jak i harcerskich, stwarzających seniorom warunki do aktywnego działania. Przykładem tego jest np. ostrowska Izba Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa na ul. Staszica, która powstała przy pełnym zaangażowaniu samych seniorów, tworzących Komisję Historyczną Hufca, a kierowaną przez hm. Zbysława Jeżewskiego.

Ostrowscy seniorzy należą do Wspólnoty Skulskiej, która sprawuje opiekę nad jedynym w Polsce  Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Wspólnota ta daje seniorom możliwość pracy w obszarze harcerskiego wychowania duchowego. Krąg równie aktywnie współuczestniczy w pracy Wielkopolskiej  Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.  Harcerstwo skutecznie łączy pokolenia, dlatego też seniorzy włączają się w organizację imprez dla zuchów i harcerzy – tak było m.in. podczas tegorocznego Złazu Hufca, kiedy to Krąg im. Szarych Szeregów współorganizował jedną z tras rajdu. Instruktorzy Kręgu współtworzyli i byli inicjatorami pierwszej w historii Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp., Sali Pamięci Ostrowskiego Harcerstwa, jak również brali udział w organizacji kilku czasowych wystaw poświęconych m.in. 100-leciu ostrowskiego i wielkopolskiego harcerstwa.

Miejscem częstych spotkań ostrowskich seniorów jest Stanica Harcerska „Zielona Polana” na Piaskach-Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim. To tam, co roku odbywa się m.in. akcja „Na sportowo – na wesoło, aktywnie i zdrowo” będąca okazją do zmagań ruchowych. Z kolei okazją do wykazania się umiejętnościami kulinarnymi są coroczne majówki w plenerze. Od lat dużą popularnością cieszą się samochodowe Rajdy w Nieznane, w ostatnim czasie poszerzone również o formułę rowerową. Ale Stanica Harcerska to dla całej społeczności harcerskiej nie tylko miejsce spotkań, ale i pole służby – obiekt ten wymaga ciągłej pracy porządkowej, czy remontowej, a na tym polu seniorzy okazują się niezastąpieni, służąc często młodym ludziom wiedzą, doświadczeniem i przykładem. Instruktorzy z Kręgu Seniorów systematycznie opiekują się kopcem-pomnikiem upamiętniającym pierwszego Komendanta Hufca ZHP w Ostrowie Wlkp. ks. hm. Lecha Ziemskiego „Siwy Sokół”. Ponadto instruktorzy brali udział w akcji sadzenia dębów wokół stanicy oraz obsadzają kwiatami na wiosnę, okoliczny teren pomnika. Co roku do tradycji należą organizowane specjalne uroczyste zbiórki, jak: „Marzanna”, „Wigilia Kręgu” oraz „Jajeczko Wielkanocne”.  W Dniu Zadusznych, instruktorzy odwiedzają ostrowskie cmentarze i groby instruktorów i harcerzy, składają znicze wraz ze specjalnie wydrukowanymi chorągiewkami pamięci. Biorą udział w uroczystościach państwowych, odwiedzając miejsca pamięci narodowej, wyjeżdżają we wrześniu każdego roku, wraz z innymi powiatowymi delegacjami na uroczystości upamiętniające mord w Winiarach, Bitwę nad Bzurą do Łęczycy oraz Kampinosu. Organizują spotkania i uroczystości związane z Powstaniem Wielkopolskim i Warszawskim. Krąg posiada własną stronę internetową;  czuwaj.blogspot.com   ,którą prowadzi hm. Włodzimierz Mieloch.

Pracą Kręgu im. Szarych Szeregów od 2014 r. kieruje hm. Maciej Maśliński, zastąpił na tej funkcji,  hm. Krystynę Sufryd, która zbyt wcześnie odeszła na wieczną wartę (byłą Komendantkę Hufca ZHP w Ostrowie Wlkp.) .

 

Stan członków KIS im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. na dn. 12.01.2021 r.: hm. Biegańska Aleksandra, hm. Czerwiński Jan, hm. Ewiak Maria, hm. Herwich-Mikołajczak Halina, hm. Jeżewski Zbysław, phm. Kaczmarek Krzysztof, hm. Klimowicz Wiesława, pwd. Maik Krzysztof , hm. Maśliński Maciej, hm. Michalska Bogusława, hm. Mieloch Włodzimierz, hm. Ratajczyk Maria, hm. Wange Tadeusz, pwd. Wróblewska Genowefa.

tekst: hm. M. Maśliński, hm. D. Potasznik, hm. W. Mieloch

 

 

 

We wtorek 15 grudnia przypadała 100 rocznica powołania przez harcerskie władze Hufca Harcerzy ZHP w Ostrowie Wielkopolskim, na którego czele stanął wówczas legendarny ks. harcmistrz Lech Ziemski noszący harcerski przydomek „Siwy Sokół”.

Ostrowscy harcerze do tej rocznicy przygotowywali się przez cały rok realizując zadania w ramach propozycji programowej „100 na 100” – przygotowali m.in. 100 kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka, posadzili wiosną 100 roślin, wysłali latem 100 kartek z wakacji, a z okazji Dnia Matki powiedzieli mamom na całym świecie „kocham cię” w 100 językach świata.

Zwieńczeniem tych działań była uroczysta „Gala 100-lecia”, która odbyła się w Centrum Aktywności Lokalnej. Ze względu na okoliczności gala odbyła się w kameralnym gronie, jednak cała społeczność harcerska miała okazję w niej uczestniczyć poprzez transmisję online. W trakcie gali zaprezentowano najnowszą książkę autorstwa hm. Zbysława Jeżewskiego „Ostrowskie Harcerstwo – 1911-1920” to pierwsza część opracowywanej przez przewodniczącego hufcowej Komisji Historycznej historii ostrowskiego harcerstwa. Książkę wydano dzięki wsparciu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa, a kolejna jej część przygotowywana jest już to druku. Kolejną niespodzianką z okazji jubileuszu był film przygotowany wysiłkiem instruktorów hufca „Kamienie milowe ostrowskiego harcerstwa” prezentujący najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa w Ostrowie.

Doniosłym wydarzeniem uroczystości 100-lecia było nadani imienia „Siwego Sokoła” i wręczenie sztandaru Szczepowi Drużyn ZHP „Jedyneczka” obchodzącego w tym roku 15-lecie działalności. Szczepowi wyrosłemu z najstarszej drużyny w Ostrowie Wielkopolskim – 1 DH im. Tadeusza Kościuszki, która obecnie działa jako jedna z pięciu jednostek szczepu.

Kolejnym akordem była niespodzianka dla drużyn. Wszystkie jednostki biorące udział we wspomnianym projekcie „100 na 100” otrzymały wyjątkowy plakat swojej drużyny oraz tytuł „Drużyna Roku Stulecia”, natomiast wszyscy harcerze – pamiątkową plakietkę stulecia stylizowaną na plakietkę hufca noszoną przez ostrowskich harcerzy od ponad 40 lat.

Jubileusz był okazją do podziękowań i wyróżnień. Na wniosek komendy hufca Naczelniczka ZHP uhonorowała Honorową Złotą Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa prezydent Beatę Klimek, starostę Pawła Rajskiego oraz Krzysztofa Kaczmarka – właściciela firmy „Bakra”. Jak podkreśliła komendantka hufca hm. Izabela Potasznik – to od lat wypróbowani przyjaciele ostrowskich harcerzy.

Przewodniczący ZHP z okazji 100-lecia hufca uhonorował Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” harcmistrza Romualda Rzekieckiego, natomiast Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymali: phm. Anna Kaźmierczak, phm. Dawid Binek oraz phm. Tadeusz Jagielski.

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej nadał Honorowe Odznaki Harcerska Służba Wielkopolsce czterem instruktorom ostrowskiego hufca. Wyróżnienia te otrzymali: hm. Aleksandra Biegańska, pwd. Wiktoria Misiak, pwd. Arkadiusz Ambroży i pwd. Konrad Grzelak.

Z okazji 100-lecia władze ostrowskiego hufca ustanowiły nowe odznaczenie: Harcerska Służba Ziemi Ostrowskiej. Jak wyjaśniła komendantka hufca – odznaka ta jest dwustopniowa. Odznaka zwykła dedykowana jest szefom podstawowych jednostek harcerskich, drużynowym i młodym instruktorom, natomiast odznaka honorowa wręczana będzie najbardziej zasłużonym instruktorom hufca.

Honorową odznakę z numerem 1 otrzymał hm. Zbysław Jeżewski. Oprócz niego odznaki honorowe otrzymali: hm. Maria Dybała, hm. Arkadiusz Szymanek, hm. Józefa Szlachta oraz hm. Ewa Dybała. Odznaki zwykłe wręczono szefowej Zespołu Promocji i Informacji pwd. Julii Langner, szefowej Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej phm. Paulinie Wasielewskiej, namiestnicze zuchowej phm. Małgorzacie Hnatyk oraz szefowi Harcerskiego Klubu Krwiodawstwa hm. Pawłowi Staszakowi.

Nie zabrakło przy takiej okazji życzeń i prezentów – Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad oraz Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł przesłali życzenia w formie nagrania video. Życzenia osobiście złożył komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński. Na uroczystość przybył z upominkami i życzeniami starosta Paweł Rajski. Józef Kozan były komendant Chorągwi Kaliskiej przekazał komendantce hufca historyczny krzyż harcerski zdobiący przez wiele lat harcówkę w Studium Nauczycielskim, natomiast wypróbowani przyjaciele harcerzy – państwo Sylwia i Witold Waliszewscy przekazali harcerzom oryginalny prezent w postaci wyhaftowanego krzyża harcerskiego, godła i biało-czerwonej flagi.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy 

 

R O H i S

 

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51