• 1
  • 2

Jubileusz Kręgu Instruktorskiego Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim

     Krąg Instruktorów Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności. Zrzesza instruktorów harcerskich, którzy nadal aktywnie działają na polu harcerskiej służby.

Dnia 12.01.1981 r. odbyła się zbiórka instruktorów harcerskich, inaugurująca działalność Kręgu Instruktorskiego działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze oficjalne spotkanie instruktorów odbyło się w sali Klubu Sportowego "Stal" w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Kaliskiej, w obecności Komendanta Hufca - hm. Urszuli Janoty. Pierwszymi założycielami Kręgu byli: hm. Jerzy Biegański – Komendant Kręgu (funkcję tą pełnił przez 27 lat), hm. Daniela Olkiewicz – zastępca Komendanta Kręgu (druhna „Danusia” dożyła 100 lat, a funkcję zastępcy pełniła przez 39 lat, pierwsza Komendantka żeńskiego Hufca ZHP Ostrów Wlkp.), hm. Andrzej Kornaszewski – zastępca Komendanta Kręgu, członkowie Rady Kręgu: hm. Maria Kornaszewska-Stawik, hm. Marian Grześczyk (członek Szarych Szeregów, więziony w  obozie koncentracyjnym, zebrał najwięcej pamiątek i materiałów historycznych dotyczących początków ostrowskiego harcerstwa, z których korzystamy do dzisiaj), hm. Tadeusz Wange (członek Szarych Szeregów), hm. Marcin Kierzyński, hm. Henryk Matuszczak, hm. Tadeusz Stawik, phm. Tadeusz Frąszczak (w kolejnych latach pełnił funkcję Komendanta Hufca Ostrów Wlkp.).  Na pierwszej zbiórce, było obecnych 27 instruktorów, którzy zadeklarowali swoją przynależność do Kręgu. Dzisiaj z dziesięciu pionierów – założycieli Kręgu jest tylko z nami druh hm. Tadeusz Wange. Obecnie Krąg liczy (stan na 12 styczeń 2021) – 14 członków zwyczajnych ( w tym 4 członków tworzy Radę Kręgu, m.in.: hm. Wiesława Klimowicz – z-ca Komendanta Kręgu, hm. Włodzimierz Mieloch – z-ca Komendanta Kręgu, hm. Jan Czerwiński - skarbnik), 2 członków wspierających, razem 16 osób. Jest po równo  7 druhen i 7 druhów, w tym w stopniach instruktorskich; 11 – harcmistrzów (m.in.; Maria Ratajczyk, Maria Ewiak, Aleksandra  Biegańska, Halina Herwich-Mikołajczak, Bogusława Michalska) 1 – podharcmistrz (Krzysztof Kaczmarek) , 2 – przewodników (Genowefa Wróblewska, Krzysztof Maik).

Ostrowski Krąg Instruktorów Seniorów im. Szarych Szeregów w obecnym roku (2021) swojej działalności jest jednym z najstarszych nieprzerwanie działających kręgów instruktorskich zrzeszających od samego powstania, instruktorów seniorów w Polsce. Ze statystyk wynika, że w składzie członków Kręgu było i jest najwięcej instruktorów, którzy w swojej służbie pełnili funkcje Komendantów Hufców (ostrowskiego jak i okolicznych). Przez 40 lat działalności, funkcję Komendanta Kręgu pełniło 3 instruktorów.

Działalność instruktorów należących do kręgu to z jednej strony aktywizowanie samych siebie, ale również służba na rzecz lokalnej społeczności harcerskiej. Często bywa tak, że jedno z drugim wzajemnie się przenika, co stanowi dodatkową wartość działalności kręgu. Wielkopolscy seniorzy harcerscy stanowią najliczniejszą i najaktywniejszą grupę w Polsce, a jednym z aktywniejszych ośrodków na mapie Polski jest właśnie Ostrów Wielkopolski. Działalność kręgów seniorów to różnego rodzaju zbiórki, spotkania i zloty będące okazją do wspomnień, ale również dające możliwość wymiany doświadczeń i prezentacji swoich bieżących działań. Działania te często koncentrują się właśnie na gromadzeniu pamiątek historycznych i pielęgnowaniu historii lokalnego harcerstwa. Na tym polu ostrowscy seniorzy zdecydowanie wiodą prym. To z jednej strony zasługa lokalnych władz – zarówno samorządowych jak i harcerskich, stwarzających seniorom warunki do aktywnego działania. Przykładem tego jest np. ostrowska Izba Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa na ul. Staszica, która powstała przy pełnym zaangażowaniu samych seniorów, tworzących Komisję Historyczną Hufca, a kierowaną przez hm. Zbysława Jeżewskiego.

Ostrowscy seniorzy należą do Wspólnoty Skulskiej, która sprawuje opiekę nad jedynym w Polsce  Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Wspólnota ta daje seniorom możliwość pracy w obszarze harcerskiego wychowania duchowego. Krąg równie aktywnie współuczestniczy w pracy Wielkopolskiej  Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.  Harcerstwo skutecznie łączy pokolenia, dlatego też seniorzy włączają się w organizację imprez dla zuchów i harcerzy – tak było m.in. podczas tegorocznego Złazu Hufca, kiedy to Krąg im. Szarych Szeregów współorganizował jedną z tras rajdu. Instruktorzy Kręgu współtworzyli i byli inicjatorami pierwszej w historii Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp., Sali Pamięci Ostrowskiego Harcerstwa, jak również brali udział w organizacji kilku czasowych wystaw poświęconych m.in. 100-leciu ostrowskiego i wielkopolskiego harcerstwa.

Miejscem częstych spotkań ostrowskich seniorów jest Stanica Harcerska „Zielona Polana” na Piaskach-Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim. To tam, co roku odbywa się m.in. akcja „Na sportowo – na wesoło, aktywnie i zdrowo” będąca okazją do zmagań ruchowych. Z kolei okazją do wykazania się umiejętnościami kulinarnymi są coroczne majówki w plenerze. Od lat dużą popularnością cieszą się samochodowe Rajdy w Nieznane, w ostatnim czasie poszerzone również o formułę rowerową. Ale Stanica Harcerska to dla całej społeczności harcerskiej nie tylko miejsce spotkań, ale i pole służby – obiekt ten wymaga ciągłej pracy porządkowej, czy remontowej, a na tym polu seniorzy okazują się niezastąpieni, służąc często młodym ludziom wiedzą, doświadczeniem i przykładem. Instruktorzy z Kręgu Seniorów systematycznie opiekują się kopcem-pomnikiem upamiętniającym pierwszego Komendanta Hufca ZHP w Ostrowie Wlkp. ks. hm. Lecha Ziemskiego „Siwy Sokół”. Ponadto instruktorzy brali udział w akcji sadzenia dębów wokół stanicy oraz obsadzają kwiatami na wiosnę, okoliczny teren pomnika. Co roku do tradycji należą organizowane specjalne uroczyste zbiórki, jak: „Marzanna”, „Wigilia Kręgu” oraz „Jajeczko Wielkanocne”.  W Dniu Zadusznych, instruktorzy odwiedzają ostrowskie cmentarze i groby instruktorów i harcerzy, składają znicze wraz ze specjalnie wydrukowanymi chorągiewkami pamięci. Biorą udział w uroczystościach państwowych, odwiedzając miejsca pamięci narodowej, wyjeżdżają we wrześniu każdego roku, wraz z innymi powiatowymi delegacjami na uroczystości upamiętniające mord w Winiarach, Bitwę nad Bzurą do Łęczycy oraz Kampinosu. Organizują spotkania i uroczystości związane z Powstaniem Wielkopolskim i Warszawskim. Krąg posiada własną stronę internetową;  czuwaj.blogspot.com   ,którą prowadzi hm. Włodzimierz Mieloch.

Pracą Kręgu im. Szarych Szeregów od 2014 r. kieruje hm. Maciej Maśliński, zastąpił na tej funkcji,  hm. Krystynę Sufryd, która zbyt wcześnie odeszła na wieczną wartę (byłą Komendantkę Hufca ZHP w Ostrowie Wlkp.) .

 

Stan członków KIS im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. na dn. 12.01.2021 r.: hm. Biegańska Aleksandra, hm. Czerwiński Jan, hm. Ewiak Maria, hm. Herwich-Mikołajczak Halina, hm. Jeżewski Zbysław, phm. Kaczmarek Krzysztof, hm. Klimowicz Wiesława, pwd. Maik Krzysztof , hm. Maśliński Maciej, hm. Michalska Bogusława, hm. Mieloch Włodzimierz, hm. Ratajczyk Maria, hm. Wange Tadeusz, pwd. Wróblewska Genowefa.

tekst: hm. M. Maśliński, hm. D. Potasznik, hm. W. Mieloch

 

 

 

 

Partnerzy 

 

R O H i S

 

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51